آهنگ های پیشواز خسرو شکیبایی

آهنگ های پیشواز از دکلمه خسرو شکیبایی

khosro آهنگ های پیشواز خسرو شکیبایی

 

۵۵١١٢٩٣ آب
.
٣٣١۴٣۵۵ انتظار
.
۵۵١١٣٠٢ انسان
.
٣٣١۴٣۵٧ باران

.
۵۵١١٢٩۵ غربت
.
٣٣١۴٣۵٣ گلایه
.
٣٣١۴٣۵٩ نقش قالی
.
۵۵١١٢٩٨ ورق روشن وقت
.
٣٣١۴٣۶١ همزاد
.
۵۵١١٢٩۴ باغ همسفران
.
۵۵١١٢٩۶ پرهای زمزمه
.
۵۵١١٣٠٠ پلک شب
.
۵۵١١٣٠١ تا انتها حضور
.
٣٣١۴٣۶۴ صبح و من

مطالب مرتبط:

منبع:سایت تفریحی